Foto Bas Kijzers

De Inspectie bestaat inmiddels vijf jaar. In die periode is het toezichtveld in de breedte toegenomen. Zo heeft de Inspectie in 2014 de verantwoordelijkheid gekregen voor het toezicht op de gehele vreemdelingenketen. In 2015, met de inwerkingtreding van de Jeugdwet, werd het toezicht uitgebreid met sanctietoepassing voor jeugdigen.

Uitdaging voor de Inspectie

De uitbreiding van taken betekende een uitdaging voor de Inspectie omdat deze extra taken structureel geborgd moesten worden, kwalitatief en kwantitatief.

In 2016 heeft de Inspectie circa € 8,1 mln. uitgegeven aan het uitvoeren van haar taken als toezichthouder. De bezetting was circa 80 fte. Een deel daarvan bestaat uit gedetacheerden en tijdelijke krachten. Zonder deze flexibele schil konden de activiteiten in 2016 niet worden uitgevoerd vanwege de druk op de organisatie door de breedte van het werkveld.

Activiteiten

De belangrijkste toezichtactiviteiten staan hieronder weergegeven. De Inspectie heeft in 2016 37 onderzoeken afgerond. Om effectief te werken zoekt de Inspectie de samenwerking met de andere rijksinspecties, zoals bij onderzoeken naar incidenten en op het jeugddomein. Daarnaast heeft de Inspectie haar toezicht verder versterkt onder andere door het ontwikkelen van toetsingskaders.

Toezicht

 • 37 onderzoeken afgerond.
 • 7 Joint return operations (JRO) bijgewoond.
 • Toezicht gehouden in kader van voorbereiding crises en rampen (artikel 2.5.1 Bvr) op 17 systeemoefeningen en 2 incidenten onderzocht.
 • 378 piketmeldingen beoordeeld.
 • 234 meldingen calamiteiten jeugd beoordeeld met de betrokken inspecties.
 • 21 meldingen overlijdensgevallen in detentie.
 • 126 uitzettingen gemonitord (grond en/of vluchtinspectie).
 • 5 onderzoeken ten behoeve van Raad voor de rechtshandhaving afgerond.

Daarnaast is een aantal onaangekondigde bezoeken en tussentijds toezicht uitgevoerd die niet hebben geleid tot rapporten.

Versterken toezicht

 • Uitvoeren van huf-toetsen.
 • Bijdragen aan gemeenschappelijk toezicht op terugkeer binnen de EU.
 • Contactdag rampenbestrijding en crisisbeheersing.
 • Professionalisering.
 • Periodieke beelden.

Wijzigingen ten opzichte van het werkprogramma

In 2016 heeft de Inspectie een behoorlijk aantal incidentonderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld naar incidenten in het gevangeniswezen, naar de stroomstoring in Noord-Holland en de gasstoring in Diemen. Ook zijn er onderzoeken ingelast naar aanleiding van signalen uit geplande onderzoeken, zoals het vervolgonderzoek naar de identificatie en registratie van asielzoekers. Er is capaciteit voor deze onderzoeken vrijgemaakt door het werkprogramma te herprioriteren. Een deel van de geplande onderzoeken is eind 2016 afgerond. De resterende onderzoeken zijn later gestart en worden in 2017 uitgevoerd.

In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op de Inspectie om incidentonderzoek uit te voeren.

De afgelopen jaren is hiervoor geen aparte capaciteit toegewezen. In het kader van de koers 2017-2020 zal de Inspectie hier de komende jaren specifiek capaciteit voor reserveren. Zo wordt voorkomen dat het werkprogramma teveel moet worden geherprioriteerd.

Professionalisering

De Inspectie werkt vaak samen met andere toezichthouders en professionaliseert haar toezicht. Professionalisering gebeurt onder andere in samenwerking met andere rijksinspecties binnen de Academie voor Toezicht. Ook gebeurt het professionaliseren van toezicht door het continue verbeteren van de interne peer review van plannen van aanpak en rapportages.

Daarnaast bekijkt de Inspectie regelmatig hoe het toezicht efficiënter en effectiever kan. Dit doet zij op basis van evaluaties van onderzoeken en in gesprek met haar omgeving. Bij elk onderzoek wordt de afweging gemaakt op welke wijze het grootste effect kan worden bereikt en welke werkwijze daarbij past.