Foto Hollandse Hoogte

De Inspectie houdt toezicht op de taakuitvoering van, en de kwaliteitszorg door de politie. Daarbij kijkt de Inspectie ook naar de kwaliteit van het politieonderwijs en hoe de politie functioneert als partner in bijvoorbeeld de strafrechtketen en de vreemdelingenketen. Hiernaast rapporteert de Inspectie sinds de start van de reorganisatie van de politie periodiek over de voortgang van de vorming van de nationale politie. In 2017 publiceert de Inspectie een afsluitend rapport over de vorming van de nationale politie.

Reorganisatie politie

De politie wil dat de prestaties en de dienstverlening vanuit het burgerperspectief op peil blijven en na de reorganisatie op een hoger niveau zijn gebracht. De Inspectie heeft met haar rapporten willen bijdragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het reorganisatieproces.

Logo politie

De verwachting is dat eind 2017 de vorming van de nationale politie gereed is. Op verzoek van de minister van VenJ doet de Inspectie een afsluitend onderzoek. Daarbij worden de ambities afgezet tegen de resultaten. Ook wordt onderzocht wat de politie heeft gedaan met de eerdere bevindingen van de Inspectie. Dit maakt duidelijk welke aspecten de komende jaren aandacht nodig hebben.

Integriteit

Integriteit is één van de kernwaarden van de politie. Politieambtenaren zijn bevoegd om in te grijpen in de persoonlijke integriteit, grondrechten en levenssfeer van burgers. Daarom is het van groot belang dat de samenleving erop kan vertrouwen dat de integriteit van politiemedewerkers onomstreden is. In 2016 heeft de Inspectie onderzoek gedaan naar diverse door de politie uit te voeren maatregelen om onjuist gebruik van politie-informatie tegen te gaan, zoals screening en autorisatie. Ook na het volledig doorvoeren van de maatregelen kan onjuist gebruik van politie-informatie niet volledig worden uitgesloten. Op alle niveaus binnen de politieorganisatie moet er aandacht zijn voor de integriteitscultuur.

Cover rapport Betrouwbaarheid van de verantwoordingscijfers over woninginbraken, overvallen en straatroof
In 2016 heeft de Inspectie het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de verantwoordingscijfers over High Impact Crimes afgerond.

Betrouwbaarheid cijfers

De bestrijding van woninginbraak, overvallen en straatroof heeft prioriteit omdat deze misdrijven een grote impact hebben op slachtoffers en samenleving. De samenleving moet goed worden geïnformeerd over de effecten van de bestrijding van deze misdrijven. Daarvoor is betrouwbare informatie nodig. Op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de verantwoordingscijfers over High Impact Crimes (HIC). De aantallen en ophelderingspercentages van overvallen, woninginbraken en straatroven (HIC) voor het jaar 2015 zijn betrouwbaar. De Inspectie concludeert dat in dit proces voldoende waarborgen zijn ingebouwd om de betrouwbaarheid van deze cijfers te garanderen. Het begrip opgehelderde misdrijven is niet duidelijk, waardoor dit gemakkelijk tot misverstanden kan leiden.

Cover rapport Incidentonderzoek Udo D.
Naar aanleiding van een zeer ernstig geweldsdelict op 19 oktober 2015, waarbij een vrouw op straat werd gedood en een andere vrouw werd verwond door Udo D., is door de Inspectie onderzoek gedaan naar het handelen van betrokken instanties.

Verwarde personen

Politiepersoneel komt regelmatig in contact met burgers met psychische en/of verslavingsproblemen die overlast en (gevoel van) onveiligheid veroorzaken. De politie besteedt dan ook een groot deel van haar capaciteit aan deze groep ‘verwarde personen’. Deze problematiek raakt meerdere domeinen en vraagt om een goed werkende aanpak en ketensamenwerking.

In 2016 heeft de Inspectie gerapporteerd over het incidentonderzoek Udo D. en Toezicht Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid (Commissie Hoekstra). In het kader van het verbeterprogramma bleek dat de politie, het Openbaar Ministerie, het Centraal Justitieel Incassobureau en het Nederlands Forensisch Instituut de verbetermaatregelen van de Commissie Hoekstra voortvarend en daadkrachtig hebben opgepakt. Een aandachtspunt was dat er op de koppelvlakken tussen de organisaties kwetsbaarheden in de informatievoorziening zijn. Uit het onderzoek naar het incident Udo D. werd geconcludeerd dat de betrokken instanties de voor hen beschikbare bevoegdheden en wettelijke instrumenten hebben benut om het overlast gevende en soms criminele gedrag zoveel als mogelijk te voorkomen en in te perken. Deze casus illustreert op pijnlijke wijze dat, ondanks de inspanningen van betrokken partijen, incidenten met deze doelgroep niet altijd zijn te voorkomen. Het  wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz) biedt mogelijk in de toekomst meer mogelijkheden om te kunnen ingrijpen. Het regelt het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis van wie de stoornis een aanzienlijk risico op ernstige schade voor zichzelf of anderen veroorzaakt.

Eind 2016 is het Schakelteam Personen met Verward Gedrag gestart. Doel is om een goed werkende aanpak te realiseren voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag. De bevindingen van de inspectieonderzoeken worden hierbij betrokken. In 2017 start de Inspectie een vervolgonderzoek.

Borgen van kennis en kunde

Sinds 2015 heeft de Inspectie haar toezicht op de Politieacademie vernieuwd. De Politieacademie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Het vernieuwde toezicht houdt in dat de Inspectie de Politieacademie vraagt om aan te tonen dat zij voldoet aan vooraf benoemde kwaliteitscriteria. Deze aanpak stimuleert het doorvoeren van verbeteringen. De inzet op een nieuw kwaliteitssysteem van de Politieacademie en de vernieuwing van het toezicht sluiten goed op elkaar aan.  

Foto Politieacademie
In 2016 heeft de Inspectie het Politieonderwijsverslag 2016 afgerond.

Het borgen van kennis en kunde loopt als een rode draad door de eerdere rapporten van de Inspectie over de politie. In 2016 publiceerde de Inspectie het Politieonderwijsverslag. Daarin beschreef de Inspectie de ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar. De politieopleidingen, de processen en de omstandigheden die het onderwijs beïnvloeden en de praktijk zijn hierin opgenomen. Uit de onderzoeken bleek dat er sinds 2012 geen grote tekortkomingen zijn geconstateerd. Wel vraagt de Inspectie specifiek aandacht voor de aansluiting van het onderwijs op de politiepraktijk. Met name het samenspel tussen de Politieacademie, de nationale politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie vergt verbetering.