Foto Robert Huiberts

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie) geeft informatie over de uitvoering, geeft aan of inspanningen het beoogde effect hebben en laat zien waar dat niet het geval is en waarom. Daarmee zorgt ze dat de richting of de kwaliteit van de uitvoering en beleid kan worden bijgesteld. Toezicht speelt zo een nuttige en noodzakelijke rol in de cyclus van beleid, uitvoering en toezicht.

J.G. Bos - Hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie

De afgelopen drie jaar heeft de Inspectie het toezicht geconcentreerd op een aantal thema’s: de invloed van bezuinigingen en reorganisaties, de kwaliteit van samenwerking in ketens en netwerken en informatieopslag en informatie-uitwisseling. In het Jaarbericht geeft de Inspectie een beeld van de activiteiten en een aantal aandachtspunten voor de toekomstige uitvoering van taken, die samenhangen met deze thema’s.

Terugkijkend blijkt dat de Inspectie in toenemende mate, naast het geprogrammeerde onderzoek, onderzoek doet naar incidenten en signalen. Zo is er in 2016 onderzoek gedaan naar verwarde personen, identiteitsvaststelling van asielzoekers, incidenten in het gevangeniswezen en calamiteiten jeugd. Er zijn ook een aantal periodieke beelden gepubliceerd, zoals de Staat van de rampenbestrijding en het Politieonderwijsverslag.

De Inspectie bestaat inmiddels vijf jaar. In die periode is het toezichtveld in de breedte gegroeid en is het werkterrein uitgebreid naar het hele VenJ domein. Kabinetsstandpunten zoals de Aanwijzingen inzake rijksinspecties en de reactie op het WRR-rapport Toezien op publieke belangen hebben gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de koers van de Inspectie. Begin 2017 heeft de Inspectie haar koers voor de periode 2017-2020 vastgesteld. In lijn met het verbeterprogramma ‘VenJ verandert’ betekent dit een verdere versterking van de positie van toezicht binnen de beleidscyclus.

Kern van de koers is dat de Inspectie periodiek een beeld gaat opleveren van het functioneren van de uitvoering in de verschillende toezichtgebieden. Dat betekent meer focus op de werking van ketens en stelsels en het verder bevorderen van het lerend vermogen binnen en tussen de sectoren van VenJ. Vanaf 2018 werkt de Inspectie vanuit een meerjarenprogramma.

J.G. Bos 
Hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie