Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De Inspectie VenJ is op grond van de Veiligheidswet BES belast met het toezicht op de brandweer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en St. Eustatius). Zij ziet toe op de taakuitvoering door de verantwoordelijke bestuursorganen en de hulpverleningsdiensten. Zij werkt hierbij samen met de Rijksvertegenwoordiger. Deze is belast met de plantoetsing en beschikt over een aanwijzingsbevoegdheid richting bestuursorganen indien deze tekortschieten in de taakuitvoering. Ook werkt de Inspectie samen met andere inspecties door het bundelen van kennis, afstemmen van onderzoek en een gezamenlijke jaarrapportage.

Eenmaal per jaar brengt de Inspectie een bezoek aan de eilanden waarbij één of enkele onderdelen van de taakuitvoering worden onderzocht. In 2017 onderzoekt zij de kwaliteit van de brandweerzorg op de BES-eilanden. Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt bij de inrichting van de repressieve brandweerzorg. De Inspectie bekijkt de actuele stand van zaken.

Toezicht gevangeniswezen Aruba

De minister van justitie van Aruba heeft de Inspectie gevraagd om Aruba te ondersteunen bij de monitoring van de verbeteringen in het gevangeniswezen. Dit is medio 2015 besloten in het justitieel vierpartijenoverleg tussen de ministers van justitie van Nederland, Curaçao, St. Maarten en Aruba. Aanleiding is onder andere een kritisch rapport over het gevangeniswezen in Caribisch Nederland van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing.

In het voorjaar van 2016 heeft de Inspectie een verkenning uitgevoerd en zich laten informeren over de voorgenomen plannen. Begin 2017 voert de Inspectie een nulmeting uit om de daadwerkelijke doorvoering van verbeteringen te toetsen.

Toezicht op de rechtshandhaving

Conform de Rijkswet Raad voor de Rechtshandhaving wordt de inzet en expertise van de Inspectie VenJ ingezet voor de toezichttaken van de Raad in Caribisch Nederland. De Raad voor de Rechtshandhaving voert op Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland toezicht uit op de rechtshandhaving. In 2017 verricht de Raad de volgende onderzoeken in Caribisch Nederland:

  • Staat van de rechtshandhaving.
  • Uitvoering van detentie.
  • Samenwerking parketten in eerste aanleg.
  • Functioneren van de meldkamer.
  • Nulmeting nieuwbouw Justitiële Inrichting Caribisch Nederland.
  • Buitengewone agenten van politie.

Deze onderzoeken worden nader toegelicht in het Jaarplan 2017 van de Raad voor de Rechtshandhaving.