Foto Richard van Elferen

In dit werkprogramma geeft de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ) aan wat zij van plan is om in 2017 te doen. De ervaring leert dat gedurende het jaar, er incidenten en actuele onderwerpen komen die vragen om onderzoek door de Inspectie. De Inspectie bepaalt in zo’n situatie de prioriteit van de onderzoeken uit haar werkprogramma opnieuw. En zal waar nodig één of meer geplande onderzoeken temporiseren of uitstellen. De Inspectie legt hierover verantwoording af in haar jaarbericht.

Toezichtdomein

Het toezichtveld van de Inspectie omvat in principe het hele domein van Veiligheid en Justitie. De Inspectie groepeert het domein in dit werkprogramma om praktische redenen in zes toezichtgebieden. In de praktijk blijken onderzoeken echter steeds vaker onder meer dan één toezichtgebied te vallen. Dit is in 2017 bijvoorbeeld zichtbaar in de onderzoeken naar de opvolging van signalen uit de Identificatiestraten in de asielprocedure en naar maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie strafrechtelijke beslissingen Openbaar Ministerie (commissie Hoekstra). Steeds vaker zijn niet individuele organisaties maar ketens en/of netwerken verantwoordelijk voor de prestaties. Een organisatie kan daarbij in meerdere ketens en domeinen zitten.

Toezichtgebieden

Het werkterrein van de Inspectie Veiligheid en Justitie bestaat uit zes toezichtgebieden. Lees meer over de ontwikkelingen en de voorgenomen onderzoeksthema's per toezichtgebied: