De Inspectie VenJ heeft haar werkwijze vastgesteld in een Protocol voor de werkwijze en uitgebreid beschreven op haar website. De Inspectie handelt vanuit haar vier kernwaarden:

  • Vakmanschap
  • Inspectiescherpte
  • In verbinding
  • Transparantie
Medewerkers volgen verplichte trainingen als interviewtechnieken en schrijfvaardigheid.

Vakmanschap

De medewerkers van de Inspectie moeten zijn toegerust om in denken en doen toezichttaken deskundig, integer en resultaatgericht vorm te geven. De Inspectie investeert daarom in de vakbekwaamheid. Onder andere door verplichte trainingen als interviewtechnieken en schrijfvaardigheid en het aanbieden van Rijksinspectiebrede opleidingen als de opleiding voor startende inspecteurs.

Inspectiescherpte

De Inspectie signaleert en agendeert tijdig relevante ontwikkelingen en risico’s en relateert deze aan maatschappelijke en/of (politiek)bestuurlijke belangen. Inspectiemedewerkers zijn daarom aanhoudend alert op ontwikkelingen binnen hun toezichtgebied. De Inspectie hanteert daarbij een model van risicogestuurd toezicht.

De Inspectie VenJ zet haar capaciteit ook selectief en gericht in om maximaal effect te bereiken met haar toezicht. Ook hanteert de Inspectie verschillende interventiemethoden, variërend van een bestuurlijk gesprek tot handhavende maatregelen.

In verbinding

Om effectief toezicht te kunnen houden, bouwt en onderhoudt de Inspectie actief een relatie met de (keten van) organisaties waarop zij toezicht houdt en met de beleidsverantwoordelijken, met respect voor ieders rol. Belangrijk is elkaar vroegtijdig te informeren en te betrekken bij bijvoorbeeld beleidsprocessen, wetgevingstrajecten en politieke ontwikkelingen.

De Inspectie VenJ werkt ook zo veel mogelijk samen met andere toezichthouders. Bijvoorbeeld andere rijksinspecties (Inspectieraad en het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd), maar ook toezichthouders op internationaal niveau (vanuit haar taak als nationaal preventiemechanisme en bijdragen aan een in te richten EU-pool van toezichthouders op terugkeer).

Transparantie

De Inspectie VenJ is open over wat zij doet en hoe zij dat doet. Zij informeert haar omgeving actief en transparant over haar werkwijze, plannen en de resultaten van haar toezicht. Op de website van de Inspectie is veel informatie te vinden. Zoals rapporten en plannen van aanpak van nieuw onderzoek maar ook de manier waarop de Inspectie is omgegaan met wederhoorreacties op rapporten.

Publicaties zoals rapporten kunnen gedownload worden via de website van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Formatie

Met een totale bezetting van ongeveer 90 fte voert de Inspectie VenJ haar huidige taken uit. Het grootste deel van de formatie bestaat uit inspecteurs, ondersteund door een kleine staf en door het Kennis- en kwaliteitscentrum. Deze medewerkers worden indien nodig ook ingezet voor onderzoeken.

De Inspectie heeft een vaste formatie van ongeveer 70 fte en een flexibele schil van 7-10 fte. Deze flexibele schil is bedoeld om kennis binnen de Inspectie actueel te houden of specifieke expertise te benutten. In verband met de toename van het takenpakket zijn daarnaast voor circa 10 fte tijdelijke middelen beschikbaar gesteld (vooralsnog tot en met 2017). De medewerkers zijn aangesteld op het niveau van de Inspectie. Daardoor kan de Inspectie haar personeel flexibel inzetten op de verschillende toezichtgebieden, afhankelijk van de prioriteiten. De Inspectie bepaalt momenteel haar koers voor de komende vier jaar. In 2017 vertaalt zij de gevolgen hiervan door naar de organisatie.

De Inspectie heeft in een strategisch personeelsplan vastgelegd welke maatregelen zij neemt om te zorgen dat de Inspectie en haar medewerkers ook in de toekomst zijn voorbereid op hun taak. Speerpunten zijn blijvende, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en opleiding gericht op het scherp en fit houden van de medewerkers, het stimuleren van mobiliteit en het beter benutten van de flexibele schil. De Inspectie evalueert in 2017 in hoeverre de doelstellingen uit het strategisch personeelsplan zijn gerealiseerd en of deze doelen nog (voldoende) actueel zijn.

Budget

Het budget van de Inspectie VenJ bedraagt in 2017 ruim 8 miljoen euro. Dit is inclusief ca. 1 miljoen tijdelijke middelen. De Inspectie besteedt haar budget grotendeels aan personeelskosten. Overige kosten zijn voor externe inhuur, ICT en overig materieel.  

Vanaf 2018 is zonder additionele financiering structureel circa 7,5 miljoen euro beschikbaar. De komende jaren ontwikkelen de uitgaven zich als volgt:

Begroting Inspectie VenJ (x1000)

Begroting Inspectie VenJ (x1000)
Jaar20172018201920202021
Uitgaven84807561756275627566
Werkprogramma 2017 Brontabel als csv (66 bytes)