Foto Hollandse Hoogte

De Inspectie heeft de ambitie om in 2021 een eerste ‘Staat van de justitiële jeugdketen’ te publiceren. Hiervoor focust de Inspectie haar toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de kerntaken van de instellingen in de jeugdstrafrechtketen.

Enerzijds richt de Inspectie zich daarbij op begeleiding van en toezicht op de jongeren: wordt er gewerkt aan re-integratie en het voorkomen van recidive en zijn de veiligheid van de jongere en de omgeving geborgd? De Inspectie doet hiervoor onderzoek naar de veranderende doelgroep in justitiële jeugdinstellingen, de taakstraffen door de Raad voor de Kinderbescherming, de Halt-afdoening en de jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen. Anderzijds kijkt de Inspectie naar de adviestaak die de Raad voor de Kinderbescherming heeft in de jeugdstrafrechtketen.

""
Foto Hans Moolenaar

In aanvulling op het toezicht op de afzonderlijke instellingen in de jeugdstrafrechtketen richt de Inspectie zich ook op het functioneren van de keten als geheel.

Dit doet zij allereerst door te kijken naar twee belangrijke waarborgen voor het functioneren van de jeugdstrafrechtketen: de informatiedeling tussen ketenpartners en de toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast kijkt de Inspectie naar de verbinding tussen de jeugdstrafketen en de zorgketen. De Inspectie ontwikkelt hiervoor in 2018 een toetsingskader, zodat dit onderwerp standaard kan worden meegenomen in de uit te voeren calamiteitenonderzoeken.

Werkprogramma onderzoeken Jeugd

2018

  • Veranderende doelgroep justitiële jeugdinstellingen
  • Taakstraffen Raad voor de Kinderbescherming
  • De toetsende taak van de Raad voor de Kinderbescherming
  • Ontwikkelen toetsingskader voor de verbinding tussen justitieketen en jeugdzorgketen

2019

  • Jeugdreclassering door gecertificeerde instellingen
  • Halt-afdoening

2020

  • De informatiedeling in de keten (inclusief de adviestaak van de Raad voor de Kinderbescherming)