Foto Hollandse Hoogte

De Inspectie zet zich in om de komende jaren beelden over het functioneren van delen van de vreemdelingenketen op te leveren. De Inspectie sluit met haar onderzoeken aan op de binnen de vreemdelingenketen gedefinieerde ketendoelen. Hierbij besteedt de Inspectie bijzondere aandacht aan de mate waarin de keten in staat is om, ook bij schommelingen in het aantal te behandelen aanvragen, de kwaliteit van het werk te waarborgen.

De Inspectie heeft eerder – in de onderzoeken ‘De tijdelijke (opvang)voorzieningen voor asielzoekers onder de loep’ (2015) en ‘De identificatie van asielzoekers in Nederland’ (2016) – geconstateerd dat grote schommelingen risico’s inhouden voor de kwaliteit van de taakuitvoering. De vreemdelingenketen heeft deze risico’s onderkend en het flexibiliseren van de asielopvang en asielprocedure als belangrijk ketendoel benoemd.

Foto Rob Acket

Bij het onderzoek dat de Inspectie de komende jaren uitvoert, worden de relaties en afhankelijkheden van de verschillende uitvoerders in de keten in kaart gebracht en kijkt de Inspectie naar aspecten als toerusting, sturing, (keten-)samenwerking en informatiekwaliteit.

Uit eerdere onderzoeken van de Inspectie – zie onder meer de rapporten: Monitor Vreemdelingenketen (2014), Monitor Vreemdelingenketen II (2015), Begeleide gedwongen terugkeer van vreemdelingen in 2014 (2015), Jaarbericht terugkeer 2015 (2016) – is gebleken dat met name deze aspecten risico’s in zich dragen, die van wezenlijke invloed zijn op de kwaliteit van de taakuitvoering. De Inspectie gaat ervan uit met de huidige capaciteit jaarlijks circa drie onderzoeken te kunnen uitvoeren.

""

In 2018 actualiseert de Inspectie de in 2015 opgestelde risicoanalyse. Op basis van de geactualiseerde risicoanalyse bepaalt de Inspectie welke specifieke onderwerpen zij de periode daarna zal onderzoeken. Ook doet de Inspectie in 2018 vervolgonderzoek naar de informatieoverdracht in de asielketen. Dit in vervolg op het rapport van de Inspectie VenJ en de Inspectie voor de Gezondheidszorg ‘Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata A.’ (2017) en het rapport ‘Het overlijden van Alexander Dolmatov’ (2013).

In 2019 doet de Inspectie in ieder geval onderzoek naar de beoordeling van verblijfsaanvragen van zogeheten ‘nareizigers’. Structureel volgt de Inspectie risicovolle terugkeervluchten van uitgeprocedeerde vreemdelingen.

Werkprogramma onderzoeken Migratie

2018

  • Actualisatie risicoanalyse 
  • Nog nader te bepalen onderzoek realisatie beleidsdoelen vreemdelingenketen (selectie op basis van geactualiseerde risicoanalyse)
  • Vervolgonderzoek naar de informatieoverdracht in de asielketen
  • Toezicht op terugkeer uitgeprocedeerde vreemdelingen

2019

  • Nog nader te bepalen themaonderzoek/vervolgonderzoek
  • Onderzoek naar de beoordeling van verblijfsaanvragen van nareizigers
  • Toezicht op terugkeer uitgeprocedeerde vreemdelingen

2020

  • Nog nader te bepalen themaonderzoek/ vervolgonderzoek
  • Zo mogelijk: overkoepelend beeld over de afhandeling van toelatingsaanvragen
  • Toezicht op terugkeer uitgeprocedeerde vreemdelingen