Foto Tineke Dijkstra

Safety

Het toezicht op het safetydomein richt zich op de taakuitvoering door de veiligheidsregio’s voor rampenbestrijding en crisisbeheersing en brandweerzorg. Ook de invulling van de brandweerzorg en de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en het zicht op incidenten in de burgerluchtvaart vallen onder dit domein.

In het toezicht op het safetydomein zal de focus de komende jaren nog meer komen te liggen op de kwaliteit van de taakuitvoering. Aangezien de regelgeving hier te weinig handvatten voor biedt zullen, samen met het veld, kwalitatieve normen worden doorontwikkeld. Naast deze kwaliteitsgerichte aanpak vindt verbreding plaats door ook de rol van de nationale crisisorganisatie in het onderzoek te betrekken.

Staat van de rampenbestrijding

In 2019 publiceert de Inspectie haar vierde periodieke beeld over de crisisbeheersing en rampenbestrijding, de ‘Staat van de rampenbestrijding’. Deze Staat geeft een beeld van de uitvoering van de multidisciplinaire crisisbeheersing en de crisisbeheersing op nationaal niveau. De Inspectie gaat diepgaander in op de onderwerpen vakbekwaamheid en kwaliteitszorg (het evalueren, leren en bijstellen). De focus ligt in 2018 met name op de ontwikkeling van kwalitatieve normen en toetspunten. Op basis van het nieuwe toetsingskader start de Inspectie drie onderzoeken, gericht op de vakbekwaamheid, de (taak)uitvoering en de kwaliteitszorg. Daarbij is vooral de interregionale samenwerking een aandachtspunt.

""
Foto J.W. Boer

Staat van de brandweer

In aanloop naar de tweede ‘Staat van de brandweer’ in 2020 start de Inspectie in 2018 in samenwerking met de brandweer met het ontwikkelen van een toetsingskader voor brandweerzorg. In 2019 voert de Inspectie vervolgens twee thematische onderzoeken naar de brandweer uit op basis van het nieuwe toetsingskader.

""
Foto Pixabay.com

Burgerluchtvaart

Wanneer zich op het terrein van de beveiliging van de burgerluchtvaart een grootschalig incident voordoet, zal de Inspectie vanuit haar bevoegdheid hier, indien nodig, onafhankelijk onderzoek naar doen.

""
Foto Pixabay.com

Werkprogramma onderzoeken Nationale veiligheid

2018

 • Doorontwikkelen toetsingskader rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Onderzoek Vakbekwaamheid
 • Onderzoek uitvoering
 • Onderzoek kwaliteitszorg
 • Ontwikkelen toetsingskader brandweerzorg

2019

 • Staat van de rampenbestrijdingen crisisbeheersing
 • Twee nader te bepalen thema-onderzoeken brandweerzorg

2020

 • Staat van de Brandweer

Security-domein

Het toezicht op het securitydomein richt zich op de vraag in hoeverre actoren binnen het veld van justitie en veiligheid zijn voorbereid op onder meer cybersecurity en terrorisme. Dit toezichtveld is nieuw voor de Inspectie en is nog sterk in ontwikkeling. Dit vereist voor de Inspectie kennisopbouw en het ontwikkelen van specifieke deskundigheid. Het toezicht op het security-domein krijgt daarmee stapsgewijs vorm. Met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Commissie toezicht inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten (CTIVD) zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak, wanneer zich een onderzoek aandient gerelateerd aan terrorisme.

Cybersecurity
Cybersecurity is een basisvoorwaarde voor een veilige en welvarende samenleving. De afgelopen tijd is steeds duidelijker geworden wat de gevolgen kunnen zijn van cyberdreigingen. Reden voor de Inspectie JenV om het toezicht ook op cybersecurity te richten. De Inspectie realiseert zich hierbij dat het veiligheidsdomein in cyberspace – anders dan in de klassieke veiligheidsdomeinen – voor een belangrijk deel een privaat bestuurd domein is.

""
Foto Nederlands Forensisch Instituut

De Inspectie richt het toezicht nadrukkelijk op de samenhang en effectiviteit van ketens en betrekt de nauwe verbondenheid van de publieke en private veiligheidsketens hierbij. De Inspectie zal toezicht houden bij de organisaties die als schakel in de keten een rol hebben bij cybersecurity. Zoals bij de politie en het Openbaar Ministerie (met de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (met monitoring, detectie en response en zijn coördinerende rol), het Nederlands Forensisch Instituut (met forensische digitale onderzoeken) en bij de veiligheidsregio’s (met crisismanagement in relatie tot cyberincidenten).

Weerbaarheid
Daarnaast blijkt uit recente onderzoeken en dreigingsbeelden dat de weerbaarheid bij organisaties en individuen achterblijft bij de groei van de dreiging. Hierdoor lopen de continuïteit van organisaties en processen risico. De Inspectie JenV gaat om die reden steekproefsgewijs de weerbaarheid van organisaties binnen het domein van jenv op dit thema beoordelen. De komende tijd zal de Inspectie de focus van dit toezicht nader uitwerken.

""
Foto Pixabay.com

Naast het toezicht op de taakuitvoering richt de Inspectie haar toezicht op de weerbaarheid van de departementen tegen spionage en cyberdreigingen. In 2019 doet de Inspectie vervolgonderzoek naar de werking en uitvoering van de door de departementen getroffen maatregelen voor de weerbaarheid tegen spionage.

Werkprogramma onderzoeken Security

2018

 • Ontwikkelen toezicht cybersecurity

2019

 • Ontwikkelen toezicht cybersecurity
 • Vervolgonderzoek kwetsbaarheidsanalyse spionage (gerubriceerd)