Foto Hollandse Hoogte

De Inspectie richt haar toezicht op de drie hoofdprocessen van de politie: in 2018 focust de Inspectie op het proces opsporing, gevolgd door de processen openbare orde en wijkzorg in 2019 en de processen hulpverlening en samenwerking met de ketenpartners in 2020. Hierbij wordt aangesloten bij het concept van gebiedsgebonden politiezorg.

""
Foto Pixabay.com

In het toezicht gaat het onder meer om de volgende aspecten: ten eerste of de organisatie en inrichting van de politie is toegesneden op de huidige problematiek en thema’s die spelen, ten tweede de sturingsprocessen en ten slotte op de kwaliteit van de informatie. Doelstelling is om alle eenheden bij de onderzoeken te betrekken.

De Inspectie start in 2018 binnen het hoofdproces opsporing onderzoeken naar het proces van toewijzen van opsporingszaken, de sturing en de kwaliteit van de intelligence. Daarbij betrekt de Inspectie ook het Openbaar Ministerie vanuit diens gezagsverantwoordelijkheid. Tevens start de Inspectie in 2018 met het structurele toezicht op de hackbevoegdheid van de politie in het kader van de Wet computercriminaliteit III die naar verwachting dat jaar in werking treedt.

""
Foto Hollandse Hoogte

Politieonderwijs

Tegelijkertijd beoordeelt de Inspectie de kwaliteit van het politieonderwijs. Tekortkomingen in de kwaliteit van het politieonderwijs kunnen resulteren in tekortkomingen in de kwaliteit van de taakuitvoering. Daarom onderzoekt de Inspectie parallel aan de onderzoeken naar de taakuitvoering ook de bijbehorende opleidingen: kan de politie haar ambities in de praktijk ook waarmaken met op hun taak toegeruste medewerkers?

""
Foto Politieacademie

Daarnaast beziet de Inspectie de behoeftestelling door de politie aan de politieacademie, zowel kwantitatief (aantal opleidingen) als kwalitatief (niveau van de opleiding). Met name de grote vervangingsvraag en de behoefte aan specifieke expertise en specialismen vragen de komende jaren om stevige inspanningen. De Inspectie rapporteert hierover jaarlijks in een jaarbeeld, resulterend in het Politieonderwijsverslag in 2020. In 2021 resulteert het samenstel van beelden in een ‘Staat van de politie’.

Werkprogramma onderzoeken Politie

2018

Focus: hoofdproces opsporing

 • Onderzoek proces van toewijzen van zaken
 • Onderzoek sturing
 • Onderzoek intelligence
 • Jaarbeeld politieonderwijs
 • Structureel toezicht hackbevoegdheid politie

2019

Focus: hoofdprocessen openbare orde en wijkzorg

 • Periodiek beeld opsporing
 • Nog nader te bepalen themaonderzoeken
 • Jaarbeeld politieonderwijs
 • Structureel toezicht hackbevoegdheid politie

2020

Focus: hoofdproces hulpverlening en samenwerking ketenpartners

 • Periodiek beeld openbare orde en wijkzorg
 • Nog nader te bepalen themaonderzoeken
 • Politieonderwijsverslag
 • Structureel toezicht hackbevoegdheid politie