Foto Dienst Justitiële Inrichtingen

De Inspectie levert in 2020 een ‘Staat van de sanctietoepassing’ op dat het gevangeniswezen, de forensische zorg en de reclassering omvat. De Staat is opgebouwd uit de onderscheiden beelden per sector.

Voor de totstandkoming van de Staat onderzoekt de Inspectie de wijze waarop de partners binnen de sanctieketen zijn gericht op een optimale taakuitvoering, met inbegrip van die activiteiten die zijn gericht op een veilige en succesvolle re-integratie van volwassen justitiabelen in de samenleving. In haar onderzoeken betrekt de Inspectie onder meer de aspecten samenwerking en informatie, veiligheid en (politieke) ontwikkelingen, zoals het project Koers en kansen.

""
Ministerie van Justitie en Veiligheid

In dit project verkennen betrokkenen uit het domein van veiligheid met het lokaal bestuur en de zorgsector hoe zij toekomstbestendig kunnen samenwerking om optimaal bij te dragen aan een veilige en leefbare samenleving. Kijk voor meer informatie op www.sanctieuitvoering.nl.

Gevangeniswezen

In 2018 rondt de Inspectie het onderzoek af naar de kwaliteit van de taakuitvoering in het gevangeniswezen. Dit leidt tot een landelijk beeld Gevangeniswezen 2018. Medio 2018 rondt de Inspectie het onderzoek naar het regime op terroristenafdelingen in het gevangeniswezen af.

Verder doet de Inspectie in ditzelfde jaar onderzoek naar de veiligheid, personeel en kwaliteit van de taakuitvoering in Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) en Forensisch Psychiatrische Klinieken (FPK’s). Dit leidt tot een landelijk beeld Forensische Zorg 2018. Tot slot levert de Inspectie in 2018 een landelijk beeld op van de kwaliteit van het toezicht door de reclassering.

Slot cellenblok PI Dordrecht
Foto Dienst Justitiële Inrichtingen

In 2019 voert de Inspectie een themaonderzoek uit naar de werkstraf. Tevens voert de Inspectie een onderzoek uit naar het functioneren van de Penitentiair Psychiatrische Centra.

De specifieke onderwerpen voor onderzoek in 2020 baseert de Inspectie op de bevindingen uit eerder onderzoek en gesignaleerde risico’s.

Werkprogramma onderzoeken Sanctietoepassing

2018

  • Onderzoek naar de kwaliteit van de taakuitvoering in het gevangeniswezen -> landelijk beeld
  • Onderzoek naar het Regime op terroristenafdelingen in het gevangeniswezen
  • Onderzoek naar de veiligheid, personeel en kwaliteit van de taakuitvoering in FPC’s en FPK’s -> landelijk beeld
  • Onderzoek naar de kwaliteit van het toezicht door de reclassering -> landelijk beeld

2019

  • Onderzoek naar de Penitentiair Psychiatrische Centra
  • Onderzoek naar kwaliteit van de uitvoering van de werkstraf

2020

  • Nog nader te bepalen themaonderzoek/ vervolgonderzoek in het gevangeniswezen, forensische zorg en reclassering
  • Staat van de Sanctietoepassing