Foto Hollandse Hoogte

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie) bestaat vijf jaar. In deze periode is het toezichtveld van de Inspectie uitgegroeid tot het hele domein van justitie en veiligheid. Daarmee houdt de Inspectie inmiddels toezicht in een breed en divers veld waarin meer dan 120.000 mensen werken.

""
J.G. Bos - Hoofd Inspectie Justitie en Veiligheid

Naast de Inspectie als organisatie is ook het toezichtveld volop in beweging. Incidenten met veel maatschappelijke impact wakkeren het publieke debat aan over de betekenis en rol van toezicht. Ook het departementsbrede programma ‘JenV Verandert’, de kabinetsstandpunten in de ‘Aanwijzingen inzake Rijksinspecties’ en de kabinetsreactie op het rapport ‘Toezien op publieke belangen’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vragen om helderheid over de positie van het toezicht.

Maken we de juiste keuzes in het toezicht? Worden onze signalen in het veld goed opgepakt? Kunnen we blijvend inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in een omgeving die continu verandert? Ondersteunen wij met ons toezicht hulpverleners en gevangenisbewaarders, veiligheidsregio’s en organisaties in de vreemdelingenketen in hun taak om zo goed mogelijk bij te dragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving? Ons vijfjarig bestaan is een mooie mijlpaal om terug- en vooruit te kijken en ons te bezinnen op de koers voor de komende jaren. In dialoog met onze stakeholders hebben we die koers nu voor de komende jaren vastgesteld.

Concreet is de koers 2018-2020 toegespitst op vier hoofdlijnen: toezicht gericht op de aanpak van de maatschappelijke opgaven in ketens en netwerken, periodieke rapportages over de staat van het toezichtveld, een heldere rol bij incidenten en een focus op het lerend vermogen van organisaties en ketens. Met dit meerjarenprogramma willen we bijdragen aan de aanpak van de maatschappelijke opgaven binnen het domein van justitie en veiligheid, die mede voortvloeien uit het recente regeerakkoord.

Ik ben trots op wat we tot nu toe hebben bereikt, maar besef ook dat we nog maar aan het begin staan van een volgende fase in de ontwikkeling van de Inspectie. Onafhankelijk en in verbinding met de buitenwereld zullen we het toezicht de komende jaren steeds verder vorm gaan geven. Voor u ligt het Meerjarenprogramma 2018-2020 waarmee we de volgende stap zetten.

J.G. Bos
Hoofd Inspectie Justitie en Veiligheid