Foto Corné Bastiaansen

Organisatiebesluit

Conform het organisatiebesluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn de hoofdtaken van de Inspectie:

  • Het houden van toezicht op de uitvoering en de naleving van de regelgeving op het terrein van het ministerie (en van regelgeving op andere daartoe bij of krachtens de wet aangewezen beleidsterreinen).
     
  • Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van inlichtingen en adviezen aan de minister of staatssecretaris over onderwerpen die tot hun taken horen.
     
  • Het vervullen van andere door de minister aan de Inspectie opgedragen toezichtstaken.

De wetgeving en regelgeving betreffende het toezicht door de Inspectie wordt momenteel geharmoniseerd. Zie hieronder voor het huidige overzicht.

Grondslagen voor toezicht

Migratie
In de Regeling toezicht terugkeer vreemdelingen wordt het toezicht van de Inspectie JenV op het terugkeerproces van vreemdelingen geregeld. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de toenmalige Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar het overlijden van Alexander Dolmatov in 2013 is het toezicht door de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie uitgebreid naar de gehele vreemdelingenketen (Kamerstukken 2013/14, 19637, nr. 1822).

""
Hollandse Hoogte

Jeugd
Uit artikel 9.2 van de Jeugdwet en het Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015 volgt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en de Inspectie JenV zijn belast met het toezicht op de naleving van de normen in de Jeugdwet. Daarnaast onderzoekt de Inspectie JenV op grond van artikel 9.1 de kwaliteit in algemene zin van justitiële jeugdinrichtingen, en van ondertoezichtgestelden in het algemeen voor zover het de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen betreft.

""
Hollandse Hoogte

Sanctietoepassing
De grondslag voor toezicht op het terrein van sanctietoepassing is onder andere vastgelegd in artikel 8 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en artikel 7a van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. De Inspectie JenV is als rechtsopvolger in de Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing (hierna: RISt) aangewezen als toezichthouder op het gebied van de sanctietoepassing. Onder het toezicht van de Inspectie JenV vallen alle tot de Dienst Justitiële Inrichtingen behorende inrichtingen en landelijke diensten, alle vestigingen van de reclasserings-organisaties en alle overige plaatsen waar sancties ten uitvoer worden gelegd. Uit artikel 3 van de RISt volgt dat de Inspectie JenV toezicht houdt op de effectiviteit en kwaliteit van de uitvoering van sancties en het daaraan gerelateerde beleid, alsmede op de naleving van wetgeving en regelgeving.

""
Dienst Justitiële Inrichtingen

Nationale veiligheid
De grondslag voor het toezicht door de Inspectie JenV op het terrein van nationale veiligheid volgt uit artikel 57, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s. De Inspectie JenV is als rechtsopvolger van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid belast met het toetsen van de wijze waarop een orgaan van een veiligheidsregio, het Instituut Fysieke Veiligheid, een gemeente of een ander openbaar lichaam uitvoering geeft aan de taken met betrekking tot de brandweerzorg, de rampenbestrijding of crisisbeheersing; het periodiek toetsen van de voorbereiding op de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door de eerder genoemde bestuursorganen, en het verrichten van onderzoek naar aanleiding van een brand, ramp of crisis.

""
Tineke Dijkstra

Politie en politieonderwijs
Artikel 65 van de Politiewet 2012 bevat de grondslag voor het toezicht op de politie. De Inspectie JenV houdt toezicht op de taakuitvoering door de politie, de kwaliteitszorg door de politie en doet onderzoek naar ingrijpende gebeurtenissen. Daarnaast houdt de Inspectie JenV toezicht op de kwaliteit van het politieonderwijs en de examinering.

""
Hollandse Hoogte

BES-eilanden
Op grond van artikel 71, eerste lid, van de Veiligheidswet BES is de Inspectie belast met het toetsen van de wijze waarop het brandweerkorps, een bestuursorgaan van Bonaire, Sint Eustatius of Saba of een samenwerkingslichaam uitvoering geeft aan de taken met betrekking tot brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing door de eerder genoemde bestuursorganen; en het verrichten van onderzoek naar aanleiding van een brand, ramp of crisis. Ook is de Inspectie JenV belast met het toezicht op de effectiviteit, de kwaliteit van de taakuitvoering en het beheer van de politie en de opleiding van de politie (art. 71, lid 2, Veiligheidswet BES) en geeft de Inspectie JenV gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van Justitie en Veiligheid voor zover het betreft de taakuitvoering door de politie in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan wel de taken ten dienste van de justitie (art. 71, lid 3, Veiligheidswet BES).

BES-eilanden brandweer Saba